رای دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت خانم حاج نجفی از وزارت فرهنگ و اشاد اسلامی

در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه سال 84 غرفه نشر تعالیم حق بدون ذکر دلیل از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسته شد.

صاحب امتیاز این نشر طی شکایتی از دیوان عدالت اداری خواهان بررسی تخلف آن وزارت خانه شد که به موجب این شکایت شعبه 3 دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 آبان 1385  رای خود را در این خصوص اعلام کرد، در این رای به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقصر و ملزم به پرداخت تمام خسارات و زیان این نشر شد. همچنین در تاریخ 7 اسفند 1385 دیوان عدالت اداری باتوجه به اتمام مهلت قانونی حق اعتراض، قطعیت این رای را اعلام کرد.