اطلاعیه شماره ۹- در ارتباط با چهارمین دستگیری استاد ایلیا «میم» رام الله

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/00000000-00.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/00000000-00.jpg

00000000-00.jpgبدینوسیله به اطلاع عموم می رسانیم ما شاگردان استاد ایلیا «میم» به دلیل چهارمین دستگیری معلممان، انتشار سه میلیون نسخه از کتاب تعالیم حق (جلد یکم) و کتاب آمین (جلد یکم)

را به صورت وسیع آغاز کردیم.

5 آبانماه 1391

پی نوشت:
کتب مورد اشاره از لینکهای ذیل قابل دانلود است.
کتاب آمین جلد یکم
http://ostad-iliya.org/Download/Amin1.pdf

کتاب جریان هدایت الهی جلد یکم
http://ostad-iliya.org/Download/Jaryane-_Hedayate-Elahi_edition-2.pdf